Расписан конкурс за избор директора Установе културе "Ћуприја"

Услови за избор директора

На конкурс за директора Установе може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:

1. висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог степенадипломске академске студије-мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности);

2. да има најмање пет година радног искуства у култури;

3. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним обављања дужности директора;

4. држављанство Републике Србије;

5. општа здравствена способност.

6. знање једног светског језика;


Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити познавање пословања установа културе, организационе способности на пословима у области културе и квалитет предложеног програма рада и развоја Установе, из поднете конкурсне документације.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву

Пријава за јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта, потребне податке за контакт (телефон, е-маил). Докази који се прилажу уз пријаву:

 1. 1. предлог програма рада и развоја Установе за период од четири године;

 2. 2. диплому/уверење о стеченој стручној спреми;

 3. 3. доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;

 4. 4. биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

 5. 5. уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;

 6. 6. уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;

 7. 7. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

 8. 8. извод из матичне књиге рођених;

 9. 9. фотокопија личне карте одосно очитана лична карта;

 10. 10. лекарско уверење – доказ о здравственој способности;

 11. 11. доказ о знању светског језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе)


Изборни поступак

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом у документа достављена уз пријаву, а вештина комуникације, познавање делатности, односно пословања Установе и провера организаторских способности – усменим разговором. Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.

Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

Директора Установе именује Скупштина Општине Ћуприја на период од четири године, на основу образложеног предлога листе кандидата Управног одбора Установе културе "Ћуприја". Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.

Управни одбор ће обавити разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, доставити Скупштини општине Ћуприја записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата.

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу "Данас", дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.

Адреса на коју се подносе пријаве

Пријава са доказима о испуњавању услова са назнаком "За конкурс" се достављају у затвореној коверти на адресу: Установа културе "Ћуприја", 13. октобра бр. 7, 35230 Ћуприја, поштом или лично, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у року од 8 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Подаци о лицу за контакт

Сва обавештења о јавном конкурсу даје Драгана Гашпарић, број телефона 060/6968990, мејл адреса administracija@uk.cuprija.rs.

Јавни конкурс за избор директора објављује се у дневном листу "Данас" који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на званичном сајту Националне службе за запошљавање као и на огласној табли Установе културе "Ћуприја".